Wybór instytutu dyplomującego na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia

Wybór instytutu dyplomującego w portalu USOS-web

Przypominamy studentom, którzy są na piątym semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w języku polskim, że podział studentów na instytuty dyplomujące nastąpi na podstawie ich deklaracji złożonych w portalu USOS-Web. Deklaracje wyboru instytutu należy złożyć w dniach od 1 do 14 grudnia 2023 r.

Uwaga!

 • Wyboru instytutu dyplomującego dokonują studenci zarejestrowani na piątym semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w języku polskim.

Możliwości wyboru są ograniczone i wynikają z wykazu przedmiotów o specjalnym przeznaczeniu (reprezentujących instytuty dyplomujące), które zostały umieszczone w następującej grupie przedmiotów:

Rzeczywistego wyboru dokonują studenci, którzy studiują na jednej z następujących specjalności (na pozostałych specjalnościach do wyboru jest zawsze tylko jeden instytut, więc nie ma co wybierać).

 1. Elektronika i fotonika (na kierunku Elektronika)
 2. Elektronika i informatyka w medycynie (na kierunku Elektronika)
 3. Inżynieria oprogramowania (na kierunku Informatyka)
 4. Sztuczna inteligencja (na kierunku Informatyka)

Odmiennie przebiegają procedury wyboru instytutu dyplomującego na kierunku Elektronika i na kierunku Informatyka. Obie procedury są opisane poniżej.

Procedura wyboru instytutu dyplomującego na kierunku Elektronika

Studenci kierunku Elektronika powinni złożyć deklarację preferencji w zakresie wyboru instytutu dyplomującego w portalu USOS-web w dniach od 1 do 14 grudnia 2023 r., wybierając przedmioty o specjalnym przeznaczeniu (reprezentujące instytuty) i nadając tym wyborom priorytety, w jednej z następujących rejestracji.

 1. 1030-ISP-ELEIF-2023Z | EITI-( Wybór instytutu dyplomującego )-Elektronika i fotonika-inż.-2023Z
 2. 1030-ISP-ELEIM-2023Z | EITI-( Wybór instytutu dyplomującego )-Elektronika i informatyka w medycynie-inż.-2023Z

Uwaga!

 • Należy dokonać wyboru wszystkich dostępnych instytutów (reprezentowanych przez przedmioty o specjalnym przeznaczeniu umieszczone w tych rejestracjach) i nadać im priorytety zgodnie z własnymi preferencjami.
 • Niezłożenie deklaracji w terminie lub niekompletne wypełnienie deklaracji może spowodować nieuwzględnienie preferencji studenta.

Przydział instytutu dyplomującego odbędzie się na podstawie deklaracji złożonych przez studentów w portalu USOS-web z uwzględnieniem limitów miejsc w poszczególnych instytutach. Następnie wybór promotorów i tematów prac dyplomowych odbędzie się w portalu APD*), gdzie studenci będą mogli wybierać tematy zgłoszone przez nauczycieli akademickich z wszystkich instytutów dyplomujących w danej specjalności. Jeżeli student wybierze temat zgłoszony przez nauczyciela akademickiego z innego instytutu niż ten, który został mu przydzielony i zostanie to zaakceptowane przez Zastępcę Dyrektora ds. Nauczania tegoż instytutu, to może też uzyskać zgodę na zmianę instytutu dyplomującego na ten, z którego pochodzi przyszły promotor. W tym przypadku przypisanie studenta do instytutu dyplomującego zostanie odpowiednio skorygowane w systemie USOS.

Procedura wyboru instytutu dyplomującego na kierunku Informatyka

Studenci kierunku Informatyka nie muszą składać deklaracji preferencji w zakresie wyboru instytutu dyplomującego, bo zostaną wstępnie przypisani do jednego z dwóch instytutów dyplomujących w następujący sposób:

 1. Inżynieria oprogramowania – (przydział wstępny) Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
 2. Sztuczna inteligencja – (przydział wstępny) Instytut Informatyki

Następnie wybór tematów prac dyplomowych i promotorów będzie koordynowany przez Zastępcę Dyrektora ds. Nauczania w instytucie gdzie wstępnie zostali przydzieleni studenci, ale propozycje tematów i promotorów, zgłoszone w portalu APD*), będą pochodziły z obydwu instytutów dyplomujących, to znaczy zarówno z Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej, jak też z Instytutu Informatyki, dla każdej z obu specjalności. W przypadku wyboru promotora z innego instytutu niż wstępnie przydzielony, instytut dyplomujący studenta zostanie zmieniony na ten, z którego pochodzi jego promotor. Ostateczny podział studentów na instytuty dyplomujące dokona się więc dopiero w wyniku przydziału studentom tematów prac dyplomowych i promotorów, a przypisanie studentów do instytutów dyplomujących zostanie odpowiednio skorygowane w systemie USOS.

Dodatkowe źródła informacji

Informacje na temat wyboru instytutu dyplomującego są dostępne na stronie internetowej wydziału »».

Dodatkowe informacje dotyczące ustaleń przyjętych w bieżącym semestrze są umieszczone w następującym dokumencie:

application/msword  23Z_Wybór instytutu dyplomującego (msword, 59,50 kB)

  

*) APD – to skrótowa nazwa portalu gdzie odbywa się obsługa procesu dyplomowania, poczynając od zgłaszania tematów prac dyplomowych, poprzez przydział studentom promotorów, aż do etapu przygotowania prac dyplomowych i prowadzenia egzaminów dyplomowych. Skrót pochodzi od nazwy: Archiwum Prac Dyplomowych.