Wybór specjalności dla studentów 4 sem. studiów pierwszego stopnia w semestrze 2024L

 

Wybór specjalności w portalu USOS-web

Przypominamy studentom, którzy są na czwartym semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w języku polskim na kierunkach: Informatyka, Inżynieria biomedycznaTelekomunikacja, że podział studentów na specjalności nastąpi na podstawie ich deklaracji złożonych w portalu USOS-web. Deklaracje wyboru specjalności należy złożyć w dniach od 6 do 27 maja 2024 r.

Wyboru specjalności dokonują studenci zarejestrowani na czwartym semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w języku polskim na jednym z następujących kierunków studiów (na pozostałych kierunkach albo nie ma specjalności, albo tak jak na studiach w języku angielskim jest do wyboru tylko jedna specjalność).

W każdym przypadku możliwości wyboru są ograniczone i wynikają z wykazu przedmiotów o specjalnym przeznaczeniu (reprezentujących specjalności), które zostały umieszczone w następującej grupie przedmiotów.

Studenci wymienionych kierunków studiów powinni złożyć deklarację preferencji w zakresie wyboru specjalności w portalu USOS-web w dniach od 6 do 27 maja 2024 r., wybierając przedmioty o specjalnym przeznaczeniu (reprezentujące specjalności) i nadając tym wyborom priorytety, w jednej z następujących rejestracji.

1030-ISP-INxxx-2024L (Wybór specjalności)-Informatyka

1030-ISP-IBxxx-2024L (Wybór specjalności)-Inżynieria biomedyczna

1030-ISP-TLxxx-2024L (Wybór specjalności)-Telekomunikacja

Uwaga!

  • Należy dokonać wyboru wszystkich dostępnych specjalności i nadać im priorytety zgodnie z własnymi preferencjami.
  • Niezłożenie deklaracji w terminie lub niekompletne wypełnienie deklaracji może spowodować nieuwzględnienie preferencji studenta.

Dodatkowe źródła informacji

Zasady podziału na specjalności na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia są dostępne na stronie internetowej wydziału »».

Uwaga!

Na kierunku Inżynieria biomedyczna podział studentów na specjalności obejmuje studentów z dwóch wydziałów, tzn. zarówno z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, jak też z Wydziału Mechatroniki, dlatego jedynym kryterium, które jest brane pod uwagę przy podziale studentów na specjalności jest średnia skumulowana. Innymi słowy, dla wszystkich studentów tego kierunku przyjmuje się współczynnik zaawansowania studiów równy 1.

Ważne!
W dniach 7, 8 i 10 maja 2024 odbędą się spotkania informacyjne z kierownikami specjalności.

Więcej informacji można znaleźć tutaj:

Studenci/Kalendarz-ustalenia-plan-zajec/Ustalenia »»

2024L_Wybór specjalności »»