Aktualności

Konkurs na Stypendium Doktoranckie finansowane przez NCN w ramach projektu Preludium BIS

Narodowe Centrum Nauki - logotyp

   
Stypendium finansowane jest ze środków projektu NCN Preludium BIS pt.: Rozwój modeli generatywnych do szybkich symulacji w ALICE CERN
w ramach projektu NCN Preludium BIS 2 nr 2020/39/O/ST6/01478.

Okres realizacji projektu: 2021-10-01 – 2025-09-30 (48 miesięcy).

  
Kwota stypendium oraz zasady przeprowadzenia niniejszego konkursu określone są w pkt. 2.1.3 Wynagrodzenia oraz stypendia dla studentów i doktorantów – Stypendium doktoranckie PRELUDIUM BIS, załącznika nr 2 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych
przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, określonego uchwałą Rady NCN
nr 95/2019 z dnia 14 września 2020 r.

Do konkursu mogą przystąpić tylko osoby, które nie posiadają stopnia naukowego doktora oraz osoby, które nie są uczestnikami szkoły doktorskiej.

  
Wymagania formalne i merytoryczne

 1. wykształcenie wyższe (tytuł magistra lub równorzędny) w zakresie informatyki;
 2. rekrutacja do szkoły doktorskiej nr 3 w Politechnice Warszawskiej od semestru zimowego 2021/2022;
 3. dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (w szczególności języka naukowego), potwierdzona np. certyfikatami, współautorstwem w anglojęzycznych publikacjach, wystąpieniami konferencyjnymi;
 4. silna motywacja do pracy badawczej;
 5. zaangażowanie, sumienność;
 6. gotowość do odbywania wyjazdów zagranicznych (staże, konferencje);
 7. udokumentowane doświadczenie w zakresie zastosowania sztucznych sieci neuronowych,
  a w szczególności modeli generatywnych, do szybkich symulacji dla potrzeb przetwarzania i analizy wyników eksperymentów fizyki wysokich energii.

  
Wymagane dokumenty

 1. naukowe CV (zawierające informacje o projektach i publikacjach, których kandydat/ka
  jest współautorem oraz informacje o zainteresowaniach naukowych i aktywności naukowej kandydata/tki (np. prezentacje konferencyjne), informacje o uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach oraz odbytych praktykach i stażach naukowych);
 2. list motywacyjny z opisem wcześniejszych zainteresowań badawczych;
 3. kopia dyplomu dokumentującego posiadany stopień naukowy magistra (lub równoważny);
 4. wykaz zrealizowanych przedmiotów (wraz z punktami ECTS) i ocen uzyskanych ze studiów II stopnia;
 5. dane kontaktowe (imię, nazwisko, afiliacja, adres e-mail) co najmniej dwóch pracowników naukowych lub naukowo-badawczych mogących udzielić referencji (nie trzeba dołączać opinii do wniosku);
 6. klauzulę informacyjną w formacie PDF - powinna zawierać zeskanowany podpis.

CV powinno zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Warszawską, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu konkursowego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Warunkiem rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie oraz otrzymania stypendium doktoranckiego
jest pomyślne przejście rekrutacji do Szkoły Doktorskiej nr 3 w Politechnice Warszawskiej i rozpoczęcie tamże kształcenia od semestru zimowego 2021/2022.

  
Procedura konkursowa

Zgłoszenie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: p.rokita@ii.pw.edu.pl, 
wpisując w tytule: Stypendium Preludium BIS 2 – zgłoszenie.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 09 września 2021 r.