Aktualności

Konkurs na Stypendium Doktoranckie finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu NCN Preludium BIS

Zaproszenie do rekrutacji

Poszukujemy kandydatów na stypendium doktoranckie finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu Preludium BIS pt.:" Ciągłe uczenie samonadzorowanych reprezentacji” w ramach projektu NCN Preludium BIS 3 nr 2021/43/O/ST6/02482."

Okres realizacji projektu: 2022-10-01 – 2026-09-30 (48 miesięcy).

Kwotę stypendium oraz zasady przeprowadzania niniejszego konkursu określone są w pkt. 2.1.3 Wynagrodzenia oraz stypendia dla studentów i doktorantów – Stypendium doktoranckie PRELUDIUM BIS załącznika nr 2 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, określonego uchwałą Rady NCN nr 79/2021 z dnia 9 września 2021 r. Do konkursu mogą przystąpić tylko osoby, które nie posiadają stopnia naukowego doktora oraz osoby, które nie są uczestnikami szkoły doktorskiej.

Wymagania formalne i merytoryczne:
1. wykształcenie wyższe (tytuł magistra lub równorzędny) lub jego uzyskanie do 6 września 2022 r. w zakresie nauk ścisłych, w szczególności informatycznych, lub podobnych,
2. rekrutacja do szkoły doktorskiej w Politechnice Warszawskiej od semestru zimowego 2022/2023,
3. dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (w szczególności języka naukowego), potwierdzona np. certyfikatami, współautorstwem w anglojęzycznych publikacjach, wystąpieniami konferencyjnymi,
4. silna motywacja do pracy badawczej,
5. zaangażowanie, sumienność,
6. gotowość do odbywania wyjazdów zagranicznych (staże, konferencje, wyjazdy pomiarowe),
7. udokumentowane doświadczenie w możliwie najszerszym zakresie spośród wymienionego: uczenie maszynowe, uczenie ciągłe, sztuczna inteligencja, metody budowania reprezentacji, uczenie samonadzorowane.

Wymagane dokumenty:
1. naukowe CV (zawierające informacje o projektach i publikacjach, których kandydat/ka jest współautorem oraz informacje o zainteresowaniach naukowych i aktywności naukowej kandydata/tki (np. prezentacje konferencyjne), informacje o uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach oraz odbytych praktykach i stażach naukowych);
2. list motywacyjny z opisem wcześniejszych zainteresowań badawczych;
3. kopia dyplomu dokumentującego posiadany stopień naukowy magistra (lub równoważny) albo deklaracja planowanego terminu obrony – poparta dokumentami (oświadczenie o złożeniu pracy dyplomowej lub stopniu jej kompletności, zaświadczenie o uzyskaniu absolutorium itp.);
4. wykaz zrealizowanych przedmiotów (wraz z punktami ECTS) i ocen uzyskanych ze studiów II stopnia;
CV powinno zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Warszawską, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu konkursowego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."

Warunkiem rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie oraz otrzymania stypendium doktoranckiego jest pomyślne przejście rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Politechnice Warszawskiej i rozpoczęcie tamże kształcenia od semestru zimowego 2022/2023.

Procedura konkursowa:
Przesyłanie zgłoszeń: pocztą elektroniczną na adres e-mail tomasz.trzcinski@pw.edu.pl wpisując w tytule „Stypendium Preludium BIS 3 – zgłoszenie”
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 sierpnia 2022 r.

Ogłoszenie wyników wstępnych: 7 września 2022 r.

W przypadku trudności w wyborze kandydata na podstawie załączonej dokumentacji, Komisja Konkursowa zastrzega prawo do zorganizowania rozmowy kwalifikacyjnej w terminie do 17 września 2022 r. z wybranymi Kandydatami. Rozmowa ta składać się będzie z pytań dotyczących przedstawionego dorobku naukowego, przebiegu dotychczasowych studiów oraz powiązań z realizowanym projektem. O terminie i szczegółach rozmowy kandydaci zostaną poinformowani e-mailowo.

Wyniki konkursu: do 20 września 2022 r.

Informujemy, że Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW nie odsyła złożonych dokumentów.