Aktualności

Program Open Science – wsparcie dla publikowania w modelu Open Access

W ramach programu Open Science w projekcie Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza oferowane jest wsparcie finansowe na publikowanie artykułów naukowych w formule Open Access (OA). Beneficjentami programu mogą być pracownicy i doktoranci Politechniki Warszawskiej, których dorobek naukowy jest uwzględniany w ewaluacji działalności naukowej Uczelni. Wsparcie finansowe udzielane jest na publikowanie artykułów w czasopismach z pierwszego decyla wg bieżącego wskaźnika CiteScore bazy Scopus lub za min. 140 pkt z aktualnej listy MNiSW.

W ramach programu można uzyskać pełne lub częściowe finansowanie publikacji. Nabór zgłoszeń
w programie odbywa się w sposób ciągły do momentu wyczerpania kwot przeznaczonych na ten cel
w danym roku kalendarzowym.

Kontakt: idub.publication@pw.edu.pl

Regulamin programu»

Formularz aplikacyjny»

  

Publikowanie w modelu Open Access jest coraz powszechniejszym sposobem na dzielenie się wiedzą. Jest to bezpłatny, otwarty dla wszystkich i nieograniczony dostęp do utworów naukowych udostępnianych w postaci elektronicznej. Publikowanie w modelu OA jest często wymogiem programów krajowych i europejskich finansujących badania naukowe.

Korzyści z publikowania w otwartym dostępie są odczuwalne na wielu płaszczyznach.
Przede wszystkim poprawia się widoczność uczelni na świecie. Udostępnienie wyników pracy
w modelu OA przyspiesza proces publikacyjny, sprzyja dotarciu do treści publikacji szerszemu gronu czytelników, a także wpływa na zwiększenie liczby cytowań.

Poza programem Open Science dostępne są inne programy wspierające finansowo publikowanie
w formule OA. Wykaz programów oraz warunki korzystania z nich znajdują się na stronie Biblioteki Głównej PW.