Aktualności

Modyfikacja programu studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna

  
30 kwietnia 2020 r. odbyło się on-line otwarte posiedzenie Komisji
ds. Kształcenia Rady Wydziału pod przewodnictwem prof. Andrzeja Kraśniewskiego, na którym przedstawione zostały zasadnicze elementy projektu programu studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna.

  
Kontekst i założenia nowego programu studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna 
przedstawił kierownik kierunku, dr hab. inż. Waldemar Smolik prof. uczelni  z Instytutu 
Radioelektroniki i Technik Multimedialnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Inżynieria biomedyczna na Politechnice Warszawskiej jest kierunkiem prowadzonym wspólnie
przez dwa wydziały: 

 • Elektroniki i Technik Informacyjnych,
 • Mechatroniki.

Konsekwencjami takiego rozwiązania są: 

 • osobna dokumentacja, 
 • różny nominalny plan studiów, 
 • różne efekty kształcenia.

  
Motywacja modyfikacji programu studiów:

 • dostosowanie programu studiów II stopnia do zreformowanego w 2018 r. programu studiów I stopnia:  
 • wprowadzenie dwóch specjalności, jak ma to miejsce w przypadku studiów I stopnia: 
  • Aparatura medyczna,
  • Informatyka biomedyczna,
 • zdefiniowanie treści modułów programowych na kierunku i w obu specjalnościach,
 • dostosowanie struktury programu kształcenia do potrzeb zmieniającego się otoczenia gospodarczego
  i społecznego,
 • uwzględnienie statusu uczelni badawczej,
 • ujednolicenie kierunku zgodnie z wymogami Ustawy 2.0. 

  
Przy opracowywaniu programu studiów zostały wzięte pod uwagę:

 • przegląd studiów na poziomie magisterskim na uczelniach zagranicznych na kierunkach:
  • Biomedical engineering (m.in. Université de Paris, Università di Pisa, Università degli Studi
   di Bologna, Politecnico di Milano, Universität zu Lübeck, Delft University of Technology, Imperial College London;
  • Biomedical informatics (m.in. Heidelberg University, University of Amsterdam, Universität Tübingen, Harvard University, Duke University, University of Utah, University of Chicago.
 • doświadczenie Instytutów:
  • Radioelektroniki i Technik Multimedialnych 
  • Metrologii i Inżynierii Biomedycznej

W specjalności Informatyka biomedyczna szczególny nacisk został położony na przetwarzanie
diagnostycznych obrazów medycznych wraz z komputerowym wspomaganiem diagnozy,
projektowanie systemów internetu rzeczy dla ochrony zdrowia oraz rozwój metod bioinformatyki
a w szczególności uczenia maszynowego.

W specjalności Aparatura Medyczna szczególny nacisk został położony na przetwarzanie sygnałów biomedycznych, obrazowych danych medycznych, aparaturę medyczną, w szczególności ultradźwiękową, wspomaganie terapii, modelowanie zjawisk i procesów.

  
Celem kształcenia magisterskiego na kierunku Inżynieria biomedyczna jest przygotowanie kadry technicznej do twórczego wykorzystywania możliwości współczesnej techniki w rozwiązywaniu aktualnych problemów zdrowotnych społeczeństwa.

Koncepcja kształcenia oparta jest na założeniu, że elektronika i informatyka przenikają niemal wszystkie obszary medycyny, są nieocenionym elementem biologii molekularnej, jak również zwiększają efektywność systemu ochrony zdrowia. Połączenie wiedzy z różnych dziedzin umożliwia uzyskanie synergii kształcenia, co jest cechą wyróżniającą program studiów tego kierunku.

Absolwenci będą mieli dobre przygotowanie teoretyczne, jak również umiejętności praktyczne
w zakresie projektowania diagnostycznych i terapeutycznych urządzeń medycznych
oraz programowania medycznych systemów informatycznych.

  
Podsumowaniem spotkania była dyskusja na temat interdyscyplinarności studiów, liczby semestrów niezbędnych do realizacji programu (przedmioty wyrównawcze dla studentów, którzy I stopień studiów realizowali poza PW) oraz uwzględnienia w programie przedmiotów ekonomiczno-społecznych. Głos zabrali zgromadzeni goście: Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, Prodziekan ds. nauczania dr inż. Daniel Paczesny, prof. dr hab. inż. Andrzej Kraśniewski, dr inż. Piotr Brzeski, dr inż. Jacek Cichocki, Danuta Ojrzeńska-Wójter oraz prof. dr hab. inż. Krzysztof Kałużyński z Instytutu Metrologii i Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Mechatroniki.

Szczególne podziękowania zostały złożone pracownikom Instytutu Informatyki i Instytutu Systemów Elektronicznych, którzy zgodzili się poprowadzić zajęcia na kierunku Inżynieria biomedyczna 
oraz pracownikom Zakładu Elektroniki Jądrowej i Medycznej za pomoc w opracowaniu dokumentów.

   

Uruchomienie nowego programu studiów zostało zaplanowane w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. 

   

Źródło finansowania inicjatywy, zad. 5 Modyfikacja studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna – dostosowanie programu studiów do potrzeb społeczno-gospodarczych kraju