WEITI » Studenci »

Prace dyplomowe

Wyboru tematu pracy inżynierskiej można dokonywać tylko do ostatniego dnia zajęć semestru.

Od semestru 2023Z wyboru tematu pracy magisterskiej można będzie dokonywać przez pierwsze 5 tygodni zajęć semestru.

 1. Praca dyplomowa inżynierska i magisterska powinna zostać opracowana z uwzględnieniem wytycznych zawartych w w następujących  dokumentach:
 2. Zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2022 Rektora PW prace dyplomowe składane są w wersji elektronicznej w bazie prac USOS-APD i nie ma obowiązku ich drukowania.
 3. Zaleca się stosowanie kroju pisma szeryfowego (np. Times New Roman). Zaleca się zaznaczanie akapitu w postaci wcięcia 0,5 cm.
 4. Dyplomant przesyła do Sekretariatu Instytutu wiadomość email zawierającą łącze do folderu na dysku OneDrive PW (https://wutwaw-my.sharepoint.com/), na którym znajdują się następujące dokumenty:

    plik pdf pracy dyplomowej,

    pozytywna ocena kierownika pracy dyplomowej (np. wiadomość email),

    skan wypełnionego i podpisanego załącznika nr 1 do zarządzenia nr 97/2019 Rektora PW (monitorowanie karier)

   w przypadku realizacji egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym - skan wypełnionego i podpisanego oświadczenia wyrażenia zgody na uczestniczenie w egzaminie dyplomowym,

  Oświadczenie studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego w trybie na odległość (pdf, 289,96 kB)

 5. Po otrzymaniu informacji zwrotnej z Sekretariatu dydaktycznego Instytutu dyplomant zobowiązany jest do umieszczenia pracy w systemie Archiwum Prac Dyplomowych PW – USOS APD. Szczegóły są dostępne pod adresem apd.usos.pw.edu.pl oraz na stronie Wydziału w sekcji: Studia -> Kalendarz, ustalenia, plan zajęć -> Archiwum Prac Dyplomowych.