Rekrutacja Studia II Stopnia październik 2022

Zdjęcie przedstawia studenta czytającego folder "Zasady rekrutacji"

Zgłoszenia kandydatów

   
Wszyscy kandydaci na studia drugiego stopnia zarówno w języku polskim, jak też w języku angielskim są zobowiązani
do zarejestrowania się w portalu rekrutacyjnym Politechniki Warszawskiej: http://zapisy.pw.edu.pl/ oraz wgrania niezbędnych dokumentów i zdjęcia w następującym terminie:

na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym
– w okresie od 2 sierpnia 2022 r. (do 29 sierpnia 2022 r.)
rejestracja kandydatów została przedłużona do 5 września 2022 r.

na studia rozpoczynające się w semestrze letnim
– w okresie od 10 stycznia 2023 r. do 3 lutego 2023 r.

Wszyscy kandydaci są zobowiązani do wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne w wysokości ustalonej przez Rektora Uczelni, na wskazane konto Politechniki Warszawskiej. Wniesiona opłata
nie podlega zwrotowi. Opłata jest naliczana za każdy deklarowany kierunek 85 zł.

W formularzu rekrutacyjnym kandydat zaznacza kierunek studiów ( lub kierunki ) i wydział na który chce aplikować oraz deklaruje z listy rozwijalnej , swoje preferencje co do wyboru specjalności. Te same kierunki i specjalności zaznacza na papierowej Deklaracji kandydata ( dotyczy kandydatów z WEiTI i pozostałych spoza WEiTI).

Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia w Politechnice Warszawskiej

Składanie dokumentów

Kandydaci – absolwenci studiów pierwszego stopnia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, którzy ukończyli studia w latach 2013-2021, oraz studenci Wydziału, którzy mają możliwość ukończenia tych studiów w semestrze letnim 2021/2022 – łącznie ze złożeniem pracy dyplomowej inżynierskiej w terminie do 10 września 2022 r., po zarejestrowaniu się w portalu rekrutacyjnym Politechniki Warszawskiej, przesyłają dodatkowo na adres rekrutacja.elka@pw.edu.pl:

  • wypełniony formularz – deklarację wyboru kierunku, specjalności i instytutu dyplomującego

Deklaracja kandydata na stacjonarne studia drugiego stopnia - dotyczy kandydatów z WEiTI (pdf, 187,40 kB)

Kandydaci – absolwenci studiów pierwszego stopnia na Politechnice Warszawskiej (absolwenci innych Wydziałów niż Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) oraz kandydaci – absolwenci innych uczelni działających w polskim systemie szkolnictwa wyższego, składają oryginały następujących dokumentów:

  • dyplom – kserokopię i oryginał do wglądu (lub oświadczenie o ukończeniu studiów zawierające datę ukończenia studiów – jeśli dyplom nie został jeszcze wydany) wraz z suplementem – kserokopię i oryginał do wglądu (lub kartą przebiegu studiów – jeśli suplement nie został jeszcze wydany);
  • dokument poświadczający uzyskaną średnią ocen ze studiów (o ile suplement bądź karta przebiegu studiów nie zawiera takiej informacji);
  • wypełniony formularz – deklarację wyboru kierunku i specjalności

Deklaracja kandydata na stacjonarne studia drugiego stopnia - dotyczy kandydatów spoza WEiTI (pdf, 187,87 kB)

  • CV (życiorys) uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe;
  • aktualną fotografię (w formacie jak do dowodu osobistego 35x45 mm) – dotyczy to kandydatów, którzy nie mają legitymacji studenckiej PW.
  • ewentualne dodatkowe dokumenty i materiały (np. informacje dotyczące formalnych 
    i nieformalnych kwalifikacji kandydata, doświadczeń w pracy zawodowej).

    
Uwaga:

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do dziekanatu Wydziału EiTI (pok. 111, 112) (do 29 sierpnia 2022 r.)Przyjmowanie dokumentów zostało przedłużone do 5 września 2022 r.

Dziekanat przyjmuje dokumenty w godzinach 09:00-15:00. Niezłożenie kompletu dokumentów w wymaganym terminie, spowoduje nierozpatrzenie zgłoszenia.

Tabela 1.
Limity miejsc w rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia
w roku akademickim 2022/2023.

kierunek limit miejsc
semestr zimowy semestr letni
Automatyka i Robotyka 20 20
Cyberbezpieczeństwo - 30
Elektronika 80 80
Informatyka 80 80
Inżynieria biomedyczna 20 20
Telekomunikacja 80 80
Computer Science (studia w jęz. angielskim) 20 20
Telecommunications (studia w jęz. angielskim) 20 20

UWAGA: Zgodnie z Uchwałą nr 128/L/2021 Senatu PW z dnia 23 czerwca 2021 r. kandydat na studia, który jest studentem tego samego wydziału, kierunku, stopnia, profilu i formy studiów Politechniki Warszawskiej, które wskazał w podaniu o przyjęcie na studia, nie może zostać przyjęty na te studia.
Kandydat, który jest absolwentem określonego wydziału, kierunku, stopnia i profilu studiów, nie może być przyjęty na ten sam wydział, kierunek, stopień i profil studiów.

Potwierdzenie efektów uczenia się

Zasady i organizacja przyjęć na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023

Pobierz plik (pdf, 183,63 kB)

Certyfikaty potwierdzające znajomość języka angielskiego 2022/2023

Pobierz plik (pdf, 164,51 kB)

Schemat postępowania z zagranicznym dyplomem I stopnia 2022/2023

Pobierz plik (pdf, 121,33 kB)

Zobowiązanie absolwenta innej uczelni do dostarczenia oryginału dyplomu w późniejszym terminie

Pobierz plik (pdf, 116,02 kB)