Rekrutacja na studia I stopnia 2023/2024

Rejestracja kandydatów na stacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Warszawskiej prowadzona jest wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu IRK:

https://irk.pw.edu.pl/pl/

Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia w roku akademickim 2023/2024

Zgłoszenia kandydatów (zapisy internetowe) na studia stacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym 2023/2024 są przyjmowane w okresie od 5 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r.   

Uwaga!

Od roku akademickiego 2021/2022 na wszystkich kierunkach prowadzonych na WEiTI studia stacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynają się wyłącznie  w semestrze zimowym, co za tym idzie rekrutacja odbywa się raz w roku.

Uwaga!

Składanie dokumentów»

1. Uwaga: oryginały wszystkich wymaganych dokumentów należy okazać na wydziale zakwalifikowania w ogłoszonym później terminie. Wymagane są następujące dokumenty:

  • świadectwo dojrzałości ( oryginał do wglądu) wraz z kserokopią,
  • dokument tożsamości (do wglądu),
  • 1 aktualną fotografię w formacie jak do dowodu osobistego (35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

Kserokopie przedstawionych dokumentów zostaną poświadczone, przez przyjmujących dokumenty pracowników Komisji Rekrutacyjnych, za zgodność z oryginałem. Oryginały potrzebne są jedynie do wglądu. Dostarczone fotografie powinny być takie same, jak ta, która została załączona w formie elektronicznej do IRK.

2. Informacje dotyczące dokumentów wymaganych od kandydatów posiadających świadectwo wydane poza polskim systemem edukacji (inne niż IB lub EB) można znaleźć na stronie PW».

3. Informacje dotyczące dokumentów wymaganych od kandydatów posiadających świadectwo/dyplom IB lub EB można znaleźć na stronie PW».

Aby zostać przyjętym w poczet studentów studiów stacjonarnych Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2023/2024 należy spełnić następujące warunki:

  • Zarejestrować się internetowo jako kandydat na studia w systemie IRK i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej (nie później niż w dniu 10 lipca 2023 r.).
  • Zostać zakwalifikowanym do podjęcia studiów w wyniku poddania się konkursowej procedurze kwalifikacyjnej – wyniki I tury kwalifikacji kandydatów zostaną ogłoszone 18 lipca 2023 r.
  • Po zakwalifikowaniu, przedstawić w wyznaczonym terminie, oryginały wymaganych dokumentów i potwierdzić treść zgłaszanego elektronicznie podania o przyjęcie na studia oraz odebrać zawiadomienie o wpisie na listę studentów.
  • Dostarczyć orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów.
  • Złożyć ślubowanie studenckie.

Uwaga!

  1. ¹Jeżeli po przeprowadzeniu pierwszej tury kwalifikacji kandydatów pozostaną wolne miejsca w wyniku niezłożenia dokumentów przez część zakwalifikowanych osób, a kandydaci znajdujący się na listach rezerwowych wyrażą chęć uczestniczenia w drugiej turze kwalifikacji (zaznaczając odpowiednią opcję w portalu rekrutacyjnym), to zostanie przeprowadzona druga tura, a potem – być może trzecia tura kwalifikacji kandydatów – na tych samych zasadach, tzn. tylko na pozostałe wolne miejsca i tylko spośród kandydatów znajdujących się na listach rezerwowych, o ile zaznaczą odpowiednią opcję w portalu rekrutacyjnym.
  2. Oryginały wszystkich wymaganych dokumentów należy okazać na wydziale zakwalifikowania w terminie, który zostanie podany na stronie dla kandydatów.