Kierunki studiów i specjalności

Spis artykułów

 1. Rekrutacja na studia pierwszego stopnia
 2. Kierunki studiów i specjalności
 3. Limity przyjęć
 4. Zasady kwalifikacji
 5. Zgłoszenia kandydatów
 6. Źródła informacji

Studia stacjonarne pierwszego stopnia są prowadzone zarówno
w języku polskim, jak też w języku angielskim. Oferta kierunków studiów i specjalności, oraz organizacja studiów, są jednak różne,
w zależności od języka wykładowego.

   

Studia w języku polskim

Stacjonarne studia pierwszego stopnia (inżynierskie) w języku polskim są prowadzone na następujących kierunkach:

 • Automatyka i robotyka
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Elektronika
 • Informatyka
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżynieria Internetu Rzeczy
 • Telekomunikacja

Na czterech pierwszych semestrach studiów pierwszego stopnia kształcenie ma charakter podstawowy, a potem – specjalistyczny. Kierunki Automatyka i robotyka, Cyberbezpieczeństwo
oraz Inżynieria internetu rzeczy nie dzielą się na specjalności.

Wybór specjalności odbywa się na czwartym semestrze (z wyjątkiem kierunku Elektronika).
Przy podziale na specjalności istnieją pewne ograniczenia co do liczby studentów dyplomowanych
w każdej z nich. Student, który z braku miejsc nie zostanie przyjęty na preferowaną specjalność, może umieścić w swym indywidualnym programie studiów przedmioty z programu tej lub innych specjalności.

Projekt dyplomowy polega najczęściej na zaprojektowaniu, wykonaniu i przetestowaniu wyodrębnionego modułu sprzętowego lub modułu oprogramowania oraz opracowaniu odpowiedniej dokumentacji. Realizując projekt dyplomowy student powinien wykazać umiejętność wykorzystania uzyskanej w trakcie studiów wiedzy i zdobytych umiejętności do rozwiązania typowego zadania inżynierskiego.

  

Tabela 1. Kierunek Automatyka i robotyka – bez podziału na specjalności

kierunek
Automatyka i robotyka
sem 1. sem 2. sem 3. sem 4. sem 5. sem 6. sem 7.

 

Tabela 2. Kierunek Cyberbezpieczeństwo – bez podziału na specjalności

kierunek
Cyberbezpieczeństwo
sem 1. sem 2. sem 3. sem 4. sem 5. sem 6. sem 7.

  

Tabela 3. Kierunek Elektronika - 2 specjalności  
Podział na specjalności następuje po 3 semestrze studiów (od rekrutacji na rok akademicki 2020/2021)

kierunek specjalność
Elektronika Elektronika i fotonika
Elektronika i informatyka w medycynie
sem 1. sem 2. sem 3. sem 4. sem 5. sem 6. sem 7.

  

Tabela 4. Kierunek Informatyka - 2 specjalności 
Podział na specjalności następuje po 4 semestrach (2 latach) studiów
(od rekrutacji na rok akademicki 2019/2020)

kierunek specjalność
Informatyka Inżynieria oprogramowania
Sztuczna inteligencja
sem 1. sem 2. sem 3. sem 4. sem 5. sem 6. sem 7.

  

Tabela 5. Kierunek Inżynieria biomedyczna - 2 specjalności 
Podział na specjalności następuje po 4 semestrach (2 latach) studiów
(od rekrutacji na rok akademicki 2018/2019)

kierunek specjalność
Inżynieria biomedyczna Aparatura medyczna
Informatyka biomedyczna
sem 1. sem 2. sem 3. sem 4. sem 5. sem 6. sem 7.

   

Tabela 6. Kierunek Inżynieria Internetu Rzeczy – bez podziału na specjalności
Pierwsza rekrutacja odbędzie się w roku akademickim 2020/2021

kierunek
Inżynieria Internetu Rzeczy
sem 1. sem 2. sem 3. sem 4. sem 5. sem 6. sem 7.

  

Tabela 7. Kierunek Telekomunikacja - 2 specjalności 
Podział na specjalności następuje po 4 semestrach (2 latach) studiów
(od rekrutacji na rok akademicki 2019/2020)

kierunek specjalność
Telekomunikacja Techniki teleinformatyczne
Techniki bezprzewodowe i multimedialne
sem 1. sem 2. sem 3. sem 4. sem 5. sem 6. sem 7.

 

Podstawową cechą stacjonarnych studiów pierwszego stopnia jest ich elastyczność umożliwiająca studentom podejmowanie w szerokim zakresie decyzji dotyczących tempa oraz programu studiów. Można przy tym mówić o elastyczności programowej i czasowej. Elastyczność programowa, wynikająca z szerokiej obieralności przedmiotów oferowanych na Wydziale, umożliwia studentom samodzielne kształtowanie programów studiów; elastyczność czasowa natomiast umożliwia im samodzielną regulację tempa studiów. Każdy student ma możliwość dostosowania indywidualnego programu studiów do swoich zainteresowań, predyspozycji intelektualnych i zamiarów dotyczących przyszłej pracy zawodowej, co semestr składając deklarację zawierającą plan studiów na semestr następny.

  

Studia w języku angielskim

Stacjonarne studia pierwszego stopnia (inżynierskie) w języku angielskim są prowadzone na dwóch kierunkach:

 • Informatyka (ang. Computer Science)
 • Telekomunikacja (ang. Telecommunications)

Studia te są prowadzone w dwóch specjalnościach:

 • Computer Systems and Networks – na kierunku Computer Science
 • Telecommunications – na kierunku Telecommunications

Studia pierwszego stopnia w języku angielskim trwają 8 semestrów, ale program 4 pierwszych semestrów jest wspólny dla obu kierunków i specjalności, a przydział specjalności następuje
po 4 semestrach (2 latach) studiów.

  

Tabela 8. Kierunki i specjalności na studiach pierwszego stopnia w języku angielskim

kierunek specjalność
Computer Science, Telecommunications (wspólnie) Computer Systems and Networks  
– na kierunku Computer Science
Telecommunications 
– na kierunku Telecommunications
sem 1. sem 2. sem 3. sem 4. sem 5. sem 6. sem 7. sem. 8