Zasady kwalifikacji

Spis artykułów

 1. Rekrutacja na studia pierwszego stopnia
 2. Kierunki studiów i specjalności
 3. Limity przyjęć
 4. Zasady kwalifikacji
 5. Zgłoszenia kandydatów
 6. Źródła informacji

O zakwalifikowaniu na studia decyduje liczba uzyskanych przez kandydata punktów kwalifikacyjnych PK.

Punkty kwalifikacyjne oblicza się na podstawie wyników egzaminu maturalnego/dojrzałości, chyba że kandydat posiada uprawnienia do przyznania punktów preferencyjnych. Przy aplikowaniu na niektóre kierunki studiów może zostać uwzględniona średnia ocen z dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika.  

W procesie kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki/oceny z następujących przedmiotów:

 • matematyka,
 • przedmiot do wyboru,
 • język obcy.

Jeżeli wynik/ocena dotyczy przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym a nie rozszerzonym, to do obliczenia punktów kwalifikacyjnych wynik ten jest mnożony przez 0,5.

Liczba punktów kwalifikacyjnych PK dla każdego ze wskazanych w formularzu zgłoszeniowym kierunku studiów będzie ustalona zgodnie z formułą:

PK = Pmat × Wmat + Pwyb ×W + Pjo × Wjo

w której:

 • Pmat  – punkty z matematyki,
 • Pwyb – punkty z przedmiotu do wyboru, lub średnia arytmetyczna ocen z egzaminów kwalifikacyjnych potwierdzających kwalifikacje zawodowe na poziomie technika,
 • Pjo – punkty z języka obcego,
 • Wmat – współczynnik wagowy dla oceny z matematyki,
 • W – współczynnik wagowy dla oceny z przedmiotu do wyboru lub dla średniej arytmetycznej z egzaminów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika; na tym samym kierunku studiów współczynnik ten może zależeć od wybranego przedmiotu lub zawodu technika,
 • Wjo – współczynnik wagowy dla oceny z języka obcego.

Przy różnych zdawanych przedmiotach do wyboru, przy obliczeniach uwzględnia się przedmiot, który da najwyższą wartość PK.
W procesie kwalifikacyjnym można uzyskać do 225 punktów kwalifikacyjnych PK. 

  
Tabela 1. Przedmioty i współczynniki wagowe stosowane przy obliczaniu liczby punktów klasyfikacyjnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych
[Mat - matematyka, Fiz - fizyka, Inf - informatyka, Ch - chemia, Bio - biologia, JO - język obcy]

Kierunek/przedmiot Mat drugi przedmiot (do wyboru) JO
Fiz Inf Ch Bio
Automatyka i robotyka 1 1 0,75 0,5 0,5 0,25
Cyberbezpieczeństwo 1 1 1 0,75 0,5 0,25
Elektronika 1 1 0,75 0,75 0,5 0,25
Informatyka 1 1 1 0,75 0,5 0,25
Inżynieria biomedyczna 1 1 0,75 0,75 0,75 0,25
Inżynieria internetu rzeczy 1 1 1 0,75 0,5 0,25
Telekomunikacja 1 1 0,75 0,75 0,5 0,25
Computer Science 1 1 1 0,75 0,5 0,25
Telecommunications 1 1 0,75 0,75 0,5 0,25

  

Zasady ustalania punktów kwalifikacyjnych

Punkty P z każdego z przedmiotów, brane pod uwagę przy kwalifikacji, ustala się w skali od 0 do 100, według następujących zasad:

1. osoby, które zdały egzamin maturalny w latach 2007-2020:

P = wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, lub
P = 0,5 wyniku egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym,
jeżeli na świadectwie z 2007 roku znajdują się wyniki z obu poziomów, uwzględnia
się jedynie ocenę z poziomu rozszerzonego,

2. osoby, które zdały egzamin maturalny w innych latach (osoby, które zdały tzw. starą maturą - przed rokiem 2005):

na punkty przelicza się oceny ze świadectwa dojrzałości, a jeśli nie ma ocen z określonych przedmiotów na świadectwie dojrzałości, to przelicza się oceny ze świadectwa końcowego ostatniej klasy według reguły:

6-stopniowa skala ocen  4-stopniowa skala ocen 
Ocena Przypisane punkty Ocena Przypisane punkty
Celujący (6) 100 Bardzo dobry (5) 100
Bardzo dobry (5) 85 Dobry (4) 70
Dobry (4) 70 Dopuszczający (3) 30
Dostateczny (3) 50    
Mierny lub dopuszczający (2) 30    

Jeśli na świadectwie są umieszczone osobno oceny z części pisemnej i ustnej, to dla określenia P z danego przedmiotu bierze się średnią arytmetyczną z obu ocen cząstkowych.

3. osoby, które zdały egzamin maturalny w klasach dwujęzycznych lub zdały egzamin maturalny na poziomie dwujęzycznym:

punkty z języka obcego przyjmuje się jako 1,25 oceny z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego, ale nie więcej niż 100 punktów; nie bierze się pod uwagę dodatkowych ocen z części egzaminu maturalnego z przedmiotów innych niż język obcy, zdawanych w języku obcym,

4. osoby posiadające certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2:

Pjo = 100

Spis uznawanych certyfikatów znajomości języka angielskiego 2020/2021

4. w przypadku uwzględniania ocen z egzaminu maturalnego z języka języka obcego, pod uwagę są brane wyłącznie oceny z części pisemnej tego egzaminu,

5. osoby, które zdały „maturę międzynarodową” IB i uzyskają świadectwo wystawione przez Biuro IB w Genewie – zaokrąglona do wartości całkowitych liczba:

P = (100/7) x ocena z przedmiotu zdawanego na poziomie wyższym, lub

P = (60/7) x ocena z przedmiotu zdawanego na poziomie standardowym,

Pjo = 100

6. osoby, które zdały „European Baccalaureate” (EB) i uzyskają świadectwo wystawione przez Biuro EB w Brukseli:

P = 10 x ocena końcowa z przedmiotu zdawanego w formie pisemnej,

Pjo = 100

7. osoby, które uzyskały pozostałe odpowiedniki świadectwa dojrzałości poza polskim systemem oświaty:

punkty P z każdego z przedmiotów, brane pod uwagę przy kwalifikacji, ustala się w skali od 0 do 100, wg następujących zasad:

- osoby, które uzyskały odpowiednik świadectwa dojrzałości poza polskim systemem oświaty (z wyłączeniem świadectw uzyskanych w Białorusi, Rosji i Ukrainie, świadectw z ocenami literowymi oraz dokumentów ukończenia szkoły średniej w systemie brytyjskim, irlandzkim, amerykańskim i szwedzkim):

P = 100 razy wynik liczbowy na świadectwie podzielony przez maksymalny możliwy do uzyskania wynik liczbowy w danym systemie edukacji,

Pjo = 100

- osoby, które uzyskały świadectwo ukończenia szkoły średniej:

 • w Białorusi – wynik egzaminu centralnego CT,
 •  w Rosji – wynik egzaminu centralnego EGE,
 •  w Ukrainie – wynik egzaminu centralnego ZNO pomnożony przez 0,5

Pjo = 100 

- sposób przeliczania ocen dla świadectw z ocenami literowymi oraz z dokumentów uprawniających do podejmowania studiów wyższych w krajach z brytyjskim, irlandzkim, amerykańskim i szwedzkim systemem edukacji:

Nazwa kraju w którym wydano świadectwo Przelicznik ocen ze świadectwa na punkty P Dodatkowe informacje
Wielka Brytania i kraje z brytyjskim systemem edukacyjnym A* - 100

Niezbędne jest posiadanie:

 • certyfikatów egzaminów z minimum 3 przedmiotów zdanych na poziomie A2, w tym matematyki i jednego przedmiotu branego pod uwagę przy kwalifikacji na dany kierunek, lub
 • świadectwa BTECS, lub
 • minimum 3 certyfikatów egzaminów na poziomie GCE O Level / Cambridge Overseas School Certificate w tym matematyki i jednego przedmiotu branego pod uwagę przy kwalifikacji na dany kierunek wraz dokumentem potwierdzającym, że te dokumenty zezwalają na ubieganie się o przyjęcie na studia wyższe w kraju ich wydania.
A - 90
B - 75
C - 60
D - 45
E - 30
Irlandia H1 - 100 Oceny oznaczone odpowiednio O1 do O7 są mnożone przez 0,5
H2 - 89
H3 - 79
H4 - 69
H5 - 59
H6 - 49
H7 - 39
H8 - 0
Stany Zjednoczone Ameryki (A, A+) - 100 Niezbędne jest posiadanie dyplomu ukończenia szkoły średniej (High School Diploma) i ocen końcowych tej szkoły z uwzględnieniem poziomu. Do ocen na poziomie podstawowym stosuje się mnożnik 0,8, a na poziomie rozszerzonym (Honor, AP) mnożnik 1.
 Oceny uzyskane w wyniku testów SAT/ACT/AP mogą być uwzględniane zamiennie za oceny ze świadectwa High School w skali zależnej od testu.
(A-) - 94
(B+) - 87
(B) - 80
(B-) - 75
(C+) - 67
 (C ) - 60
(C-) - 54
(D+) - 46
(D) - 40
(D-) - 30
Szwecja A - 100  
B - 90
C - 75
D - 50
E - 30
F - 0

8. w szczególnych przypadkach, nieuwzględnionych w powyższych punktach, sposób naliczania punktów P za poszczególne przedmioty ustala Pełnomocnik Rektora ds. Rekrutacji na Studia,

9. punkty przeliczeniowe Pwyb za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika dla określonych zawodów wyszczególnionych w tabeli 2 ustala się wg następującej zasady:

P = wartość liczbowa średniej arytmetycznej ze wszystkich wyników procentowych dla egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, zawartych na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe na poziomie technika, po zaokrągleniu w górę do liczby całkowitej.

Tabela 2.  Kierunki studiowania oraz uznawane dyplomy potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika 2020/2021

Nazwa kierunku  Nazwa zawodu Symbol cyfrowy zawodu W - współczynnik wagowy
dla oceny
z kwalifikacji zawodowych
Automatyka i robotyka technik automatyk 311009 0,75
technik elektronik 311408 0,75
technik informatyk 351203 0,75
technik mechatronik 311410 0,75
Elektronika technik automatyk 311009 0,75
technik elektronik 311408 1
technik elektroniki i informatyki medycznej 311411 0,75
technik informatyk 351203 0,75
technik mechatronik 311410 0,75
technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 311412 0,75
Inżynieria biomedyczna technik teleinformatyk 351103 0,75
technik elektroniki i informatyki medycznej 311411 0,75
technik elektrokardiolog 321103 0,75
Telekomunikacja technik elektronik 311408 0,75
technik informatyk 351203 0,75
technik programista 351406 0,75
technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 311412 0,75
technik teleinformatyk 351103 0,75
technik telekomunikacji 352203 0,75

10. finaliści olimpiad i konkursów

Z pominięciem procedury kwalifikacyjnej zostaną przyjęci na studia kandydaci, spełniający warunki określone w § 1 ust. 2 uchwały nr 283/XLIX/2018 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Warszawskiej w latach 2019-2022 laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów. Laureatom i finalistom niektórych turniejów i konkursów zostanie przyznana w procedurze kwalifikacyjnej liczba punktów P z odpowiednich przedmiotów równa 100, zgodnie z warunkami określonymi w wymienionej wyżej uchwale Senatu PW. Finaliści olimpiad ogólnopolskich z roku 2020 będą traktowani jako laureaci tych olimpiad.

11. o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim mogą ubiegać się kandydaci, którzy  posiadają:

 • certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (lista uznawanych certyfikatów znajduje się tutaj), lub
 • maturę lub dyplom wydany w szkole anglojęzycznej lub na studiach anglojęzycznych, lub
 • maturę IB/EB, lub
 • wynik egzaminu maturalnego w ramach tzw. nowej matury na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego wynoszący co najmniej 80%.