Charakterystyka wymagań programowych

Spis artykułów

  1. Wymagania programowe, plany modelowe, rygory studiowania
  2. Charakterystyka wymagań programowych
  3. Wymagania programowe
  4. Plany modelowe
  5. Rygory studiowania

Charakterystyka wymagań programowych

 

Wymagania programowe na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia (inżynierskich) są zdefiniowane osobno dla każdego kierunku studiów i każdej specjalności, jednak zasada określania tych wymagań i ich ogólna struktura są wspólne.

Wymagania programowe zdefiniowane są przy użyciu klas programowych (grup przedmiotów). Dla danej klasy programowej jest określona minimalna liczba punktów ECTS, jaką należy uzyskać zaliczając przedmioty z tej klasy.

Wymagania programowe dla poszczególnych etapów studiów są określone w sposób skumulowany, to znaczy, że w danej klasie programowej liczba punktów ECTS konieczna do zaliczenia wymagań programowych danego etapu studiów równa się sumie punktów ECTS wymaganych na tym etapie oraz punktów ECTS wymaganych we wszystkich poprzednich etapach studiów.

Wymagania programowe są pogrupowane w bloki obejmujące następujące grupy przedmiotów:

  1. przedmioty techniczne, zarówno ogólne, jak też przedmioty podstawowe z zakresu kierunku studiów oraz przedmioty specjalistyczne z zakresu wybranej specjalności;
  2. języki obce;
  3. przedmioty ekonomiczno-społeczne z zakresu filozofii, socjologii, ekonomii, prawa i zarządzania;
  4. wychowanie fizyczne;
  5. pracownie dyplomowe, seminarium dyplomowe oraz przygotowanie pracy dyplomowej.

Aby ukończyć stacjonarne studia pierwszego stopnia na danej specjalności, należy spełnić wymagania programowe tej specjalności, zaliczyć wszystkie wymagane bloki programowe oraz uzyskać 210 punków ECTS z wszystkich przedmiotów, w tym 172 punkty ECTS z przedmiotów technicznych, 20 punktów ECTS związanych z dyplomowaniem, 12 punktów ECTS z języków obcych oraz 6 punktów ECTS z przedmiotów ekonomiczno-społecznych.