Rygory studiowania

Spis artykułów

  1. Wymagania programowe, plany modelowe, rygory studiowania
  2. Charakterystyka wymagań programowych
  3. Wymagania programowe
  4. Plany modelowe
  5. Rygory studiowania

Rygory studiowania

 

Rygory studiowania określają minimalne warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby możliwa była rejestracja na kolejny semestr.

Minimalne progi rejestracyjne na kolejny semestr są wyrażone w punktach ECTS uzyskanych od początku studiów. Numer semestru rejestracji nie powtarza się, a jego najwyższa dopuszczalna wartość na studiach pierwszego stopnia wynosi 9.

W tabeli 1. przedstawiono minimalne progi ECTS wymagane do otrzymania rejestracji na następny semestr. Tabela określa też maksymalne możliwości przedłużania studiów, gdyż rejestracja na semestrach: 8. i 9. oznacza przedłużenie studiów.

 

Tabela 1. Minimalne rygory studiowania na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia 1)

semestr  min ECTS
1
2
3
4
5
6
7
23
46
70
93
116
140
163
8
9
186
210

Uwaga

 1) Niezależnie od minimalnych rygorów studiowania wyrażonych łączną liczbą punktów ECTS, istnieje też obowiązek spełnienia minimalnych wymagań programowych w poszczególnych klasach programowych przeznaczonych dla danego kierunku studiów lub specjalności, w określonej liczbie semestrów.

 

Z tego powodu, rygory studiowania warunkujące rejestrację na kolejny semestr obejmują też minimalne wymagania programowe określone w tabeli 2. 

 

Tabela 2. Sposób określania minimalnych wymagań programowych
                na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia 2)

semestr minimalne wymagania programowe
n
 
( n >= 3 )
Minimalna liczba punktów ECTS wymagana po semestrze  n  w każdej klasie programowej jest taka, jaką można uzyskać po semestrze  n-2  studiując zgodnie z planem modelowym. Innymi słowy, opóźnienie w spełnieniu wymagań programowych w każdej klasie programowej nie może być większe niż dwa semestry w stosunku do planu modelowego.

Uwaga

2) Jak łatwo zauważyć, na dwóch pierwszych semestrach jest sprawdzana jedynie łączna liczba punktów ECTS, natomiast spełnienie minimalnych wymagań programowych w poszczególnych klasach programowych jest kontrolowane poczynając od semestru trzeciego.