Wymagania programowe

Spis artykułów

  1. Wymagania programowe, plany modelowe, rygory studiowania
  2. Charakterystyka wymagań programowych
  3. Wymagania programowe
  4. Plany modelowe
  5. Rygory studiowania

Wymagania programowe

 

Ogólna struktura wymagań programowych dla wszystkich kierunków i specjalności na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia jest przedstawiona w tabeli 1. Realizacja tych wymagań oznacza uzyskanie 210 punktów ECTS, co odpowiada nominalnie siedmiu semestrom studiów po 30 punktów ECTS w każdym semestrze.

 

Tabela 1. Struktura wymagań programowych na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia wyrażona w punktach ECTS.

Klasa programowa lub przedmiot  ECTS
Wychowanie fizyczne 1)
Języki obce,
 w tym:
12
  Język obcy - egzamin 2) egzamin
Przedmioty ekonomiczno - społeczne 6
Przedmioty techniczne 172
Praktyka 3)  (4)
Dyplomowanie,
 w tym:
20
  Pracownia dyplomowa inżynierska 3
  Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej 15
  Seminarium dyplomowe inżynierskie 2
  Redakcja i edycja pracy dyplomowej inżynierskiej
suma:  210

 1) Przedmioty z klasy programowej „Wychowanie fizyczne” są obowiązkowe przez cztery pierwsze semestry studiów pierwszego stopnia – mimo zerowej liczby punktów ECTS (zerowa liczba punktów powoduje, że ocena z przedmiotu nie liczy się do średniej).

 2) Oprócz obowiązku zaliczenia odpowiedniej liczby punktów ECTS z klasy programowej „Języki obce”, istnieje obowiązek zdania egzaminu z języka: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego lub rosyjskiego.

 3) Praktyka jest wymagana w programie studiów pierwszego stopnia, ale można ją odbyć zarówno w czasie wakacji, jak też w trakcie semestru – np. pracując w niepełnym wymiarze godzin. Za praktykę uzyskuje się 4 punkty ECTS, ale te punkty nie liczą się do wymaganych w programie studiów 210 punktów ECTS, które należy uzyskać zaliczając przedmioty z pozostałych klas programowych.

 

Wymagania programowe dla poszczególnych specjalności mają tę samą ogólną strukturę, ale różnią się w zakresie przedmiotów technicznych, przy czym część wymagań jest wspólna dla kierunku studiów.

Uwaga. Tabele ze szczegółowymi wymaganiami programowymi dla wszystkich kierunków i specjalności są umieszczone w załączniku.