Plany modelowe

Spis artykułów

  1. Wymagania programowe, plany modelowe, rygory studiowania
  2. Charakterystyka wymagań programowych
  3. Wymagania programowe
  4. Plany modelowe
  5. Rygory studiowania

  
Plany modelowe, określone dla każdego kierunku j specjalności, są propozycją realizacji programu studiów z zachowaniem nominalnego czasu ich trwania, równomiernych obciążeń
w kolejnych semestrach i następstwa przedmiotów.

  
Ogólna struktura planów modelowych na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia jest przedstawiona w tabeli 1 i jest taka sama dla wszystkich kierunków i specjalności.

  
Plany modelowe dla poszczególnych kierunków i specjalności różnią się jedynie w zakresie przedmiotów technicznych, gdzie możliwe są niewielkie odstępstwa, jeżeli idzie o liczbę punktów ECTS w poszczególnych semestrach, jednak z zachowaniem łącznej liczby tych punktów. 

  

Uwaga

Praktyka – mimo, że jest wymagana na studiach pierwszego stopnia – nie jest umieszczona w planie modelowym, gdyż jedni studenci wolą odbyć ją w trakcie semestru – np. pracując w niepełnym wymiarze godzin, a inni – w czasie wakacji. Za praktykę uzyskuje się 4 punkty ECTS, ale te punkty nie liczą się do wymaganych programem 210 punktów ECTS, które należy zdobyć zaliczając przedmioty
z pozostałych klas programowych. Zaleca się odbycie praktyki nie później niż na szóstym semestrze studiów lub bezpośrednio po nim. 

 

Tabela 1. Struktura planów modelowych na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia.

semestr: 1 2 3 4 5 6 7
Klasa programowa lub przedmiot ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS
Wychowanie fizyczne» 0 0 0 0      
Języki obce»   4 4 4      
Przedmioty ekonomiczno - społeczne» 2       2 2  
Przedmioty techniczne» 28 26 26 26 28 25 13
Praktyka»           (4)   
Dyplomowanie», w tym:           3 17
          3  
            15
            2
            0
suma: 30 30 30 30 30 30 30

Oznaczenia: 

ECTS - Liczba punktów ECTS proponowanych na danym semestrze studiów