Założenia organizacyjne i programowe

Spis artykułów

  1. Wprowadzenie
  2. Kierunki i specjalności
  3. Wybór specjalności
  4. Indywidualizacja studiów
  5. Wybór instytutu dyplomującego
  6. Dyplomowanie

 

Wprowadzenie

Program stacjonarnych studiów pierwszego stopnia obejmuje zajęcia służące przyswajaniu wiedzy i wyrabianiu umiejętności inżynierskich, jest jednak na tyle ogólny, że absolwent jest w stanie:

  1. podjąć pracę w wielu różnych specjalnościach, w szczególności interdyscyplinarnych;
  2. podjąć samodzielną działalność gospodarczą w zakresie związanym ze specyfiką wykształcenia;
  3. podjąć studia drugiego stopnia (magisterskie) na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, na innym wydziale Politechniki Warszawskiej, albo na innej uczelni technicznej w kraju lub za granicą;
  4. twórczo korzystać z możliwości dalszego rozwoju zawodowego poprzez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Stacjonarne studia pierwszego stopnia trwają (nominalnie) 7 semestrów i kończą się uzyskaniem dyplomu inżyniera. Studia te cechuje elastyczność programowa i czasowa. Elastyczność programowa oznacza możliwość samodzielnego kształtowania programu studiów przez studentów, co wynika z szerokiej obieralności oferowanych przedmiotów. Elastyczność czasowa umożliwia studentom samodzielną regulację tempa studiów w zakresie ograniczonym przez rygory studiowania.