Dyplomowanie

Spis artykułów

  1. Wprowadzenie
  2. Kierunki i specjalności
  3. Wybór specjalności
  4. Indywidualizacja studiów
  5. Wybór instytutu dyplomującego
  6. Dyplomowanie

 

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

Na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia (inżynierskich) na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych student otrzymuje temat pracy dyplomowej inżynierskiej na rok przed planowanym terminem ukończenia studiów.

Praca dyplomowa inżynierska jest wykonywana pod kierunkiem opiekuna naukowego, który dokonuje jej oceny. Niezależnej oceny dokonuje recenzent wyznaczony przez dyrektora instytutu, w którym realizowana jest praca dyplomowa.

Student, który spełnił wymagania programowe studiów pierwszego stopnia oraz otrzymał z pracy dyplomowej ocenę pozytywną od opiekuna, może przystąpić do egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od daty złożenia pracy dyplomowej.

Decyzję na temat ostatecznej oceny pracy dyplomowej podejmuje Komisja Egzaminu Dyplomowego, biorąc pod uwagę oceny wystawione przez opiekuna i recenzenta.

Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i odbywa się przed powołaną przez Dziekana Komisją Egzaminu Dyplomowego dla danej specjalności.

W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego, jak również w przypadku nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie, wyznacza się drugi ostateczny termin egzaminu. Powtórny egzamin odbywa się nie wcześniej niż miesiąc i nie później niż 3 miesiące od daty pierwszego egzaminu.

Ukończenie studiów 

Ukończenie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia następuje po zdaniu egzaminu dyplomowego. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów na podstawie decyzji Komisji Egzaminu Dyplomowego.

Wynik studiów jest sumą następujących składników:

  1. 0,6 * średnia ocen ze studiów (liczona tylko z ocen pozytywnych),
  2. 0,3 * ocena z pracy dyplomowej,
  3. 0,1 * ocena z egzaminu dyplomowego. 

Na dyplomie ukończenia studiów wpisuje się wyrażony słownie ostateczny wynik studiów, określony zgodnie z tabelą.

Tabela 1. Sposób wyznaczania końcowej oceny ze studiów. 
Wynik studiów Wynik studiów wyrażony słownie
4.70 - 5.00 celujący
4.40 - 4.69 bardzo dobry
4.10 - 4.39 ponad dobry
3.80 - 4.09 dobry
3.50 - 3.79 dość dobry
do 3.49 dostateczny