Wybór specjalności

Spis artykułów

  1. Wprowadzenie
  2. Kierunki i specjalności
  3. Wybór specjalności
  4. Indywidualizacja studiów
  5. Wybór instytutu dyplomującego
  6. Dyplomowanie

 

Wybór specjalności

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia wybierają specjalność w ramach kierunku studiów na czwartym semestrze, z wyjątkiem kierunku Elektronika, gdzie od rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 studenci wybierają specjalność na trzecim semestrze. Swobodę wyboru ograniczają limity miejsc na poszczególnych specjalnościach, określone przez Dziekana. Pierwszeństwo wyboru mają studenci, którzy:

  1. mają wyższą średnią skumulowaną ocen;
  2. mają większy wskaźnik stanu zaawansowania studiów, czyli stosunek liczby uzyskanych punktów ECTS do liczby punktów wymaganych do pełnego zaliczenia trzech semestrów (lub dwóch semestrów – na kierunku Elektronika od rekrutacji na rok akademicki 2020/2021), przy czym uwzględniane są tylko punkty z przedmiotów technicznych, z dodatkowym zastrzeżeniem, że jeżeli wartość tego wskaźnika przekracza jeden, to jest przyjmowana wartość jeden.

Dziekan, w porozumieniu z dyrektorami instytutów, określa w każdym roku akademickim procentowe limity przyjęć na poszczególne specjalności. W tabeli 1. podano limity wstępnie ustalone w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022. 

Tabela 1. Limity przyjęć na poszczególne specjalności

Specjalność Min
%
Nominalnie
%
Max
%
na kierunku Elektronika (do rekrutacji na rok akademicki 2019/2020)
   Elektronika i inżynieria komputerowa (EL-EIK) 76 % 82 % 88 %
   Elektronika i informatyka w medycynie (EL-EIM) 12 % 18 % 24 %
na kierunku Elektronika (od rekrutacji na rok akademicki 2020/2021)
   Elektronika i fotonika (EL-EIF) 76 % 82 % 88 %
   Elektronika i informatyka w medycynie (EL-EIM) 12 % 18 % 24 %
na kierunku Informatyka
   Inżynieria oprogramowania (IN-IOP) 45 % 50 % 55 %
   Sztuczna inteligencja (IN-SZI) 45 % 50 % 55 %
na kierunku Inżynieria biomedyczna
   Aparatura medyczna (IB-AME) 45 % 50 % 55 %
   Informatyka biomedyczna (IB-IBM) 45 % 50 % 55 %
na kierunku Telekomunikacja
   Techniki bezprzewodowe i multimedialne (TL-TBM) 35 % 40 % 45 %
   Techniki teleinformatyczne (TL-TTI) 55 % 60 % 65 %

 

Uwaga

Studenci mają obowiązek złożenia deklaracji wyboru specjalności w terminie ustalonym przez Dziekana. Niezłożenie przez studenta deklaracji w terminie lub niekompletne wypełnienie deklaracji może spowodować nieuwzględnienie preferencji studenta.

Szczegółowe zasady podziału na specjalności znajdują się w załączniku.

Zobacz: